Login
Hasło
Zaloguj się Zarejestruj się
(nie pamiętam hasła)
Z NASZYMI POMPAMI
ZAJEDZIESZ DALEKO
> Zasady konkursu > Regulamin > Nagrody > Pompy Grundfos > Kontakt > Rejestracja faktur
REGULAMIN KONKURSU
„Z naszymi pompami zajedziesz daleko - instalatorzy” -2012 r.
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu „Z naszymi pompami zajedziesz daleko - instalatorzy” Jobdone – marketing & sales support, Cezary Jasiczak, ul. Czarna 4, PL – 62-040 Puszczykowo, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs dotyczy typów pomp Grundfos o poniższych symbolach. Produkty objęte Konkursem podzielone są na 5 grup, każdy typ pompy posiada określoną wartość punktową.
a) UP/UPS s.100 : UPS 15-20, -30, -40, -50, -60; UPS 20-07 N, -15 N, -30 N, -45 N, -60 N; UPS 25-20, -25, -30, -40, - 50, -55, -60, -70, -80, -100, - 120, -125; UPS 32-20, -25, -30, -40, - 50, -55, -60, -70, -80, -100; UPS 40-50 F, -80 F, -100 F; Solar 15-45, -60, -65, -80, Solar 25-45, -65, -40, -60, -120, UPSD 32-50, -80, -50 F, -80 F, -100F, UPSD 40-50 F, -80 F, -100F, UPS 25-40 N, -55 N, -60 N, -80 N, UPS 32-55 N, -80 N, 100 N, UPS 40-50 NFN, - 80 FN
1 punkt
b) UP Comfort: UP 15-14 B PM, UP 20-14 BX PM, UP 15-14 BA PM, UP 20-14 BXA PM, UP 15-14 B, UP 15-14 BU, UP 15-14 BT, UP 20-14 BX, UP 20-14 BXU, UP 20-14 BXT; UP 20-07 N, -15 N, -30 N, -45 N
2 punkty
c) UPS s.200: UPS 32-30 F, -60 F, -120 F, UPS 40-30 F, -60 F, -120 F, -180 F, -185 F, UPS 50-30-F, -60 F, -120 F, -180 F, -185 F, UPS 65-30-F, -60 F, -120 F, -180 F, -185 F, UPS 80-30 F, -60 F, 120 F, UPS 100-30 F, GD
3 punkty
d) ALPHA2/ALPHA2 L: ALPHA2 15-40, -60, , ALPHA2 25-40, -50, -60, -40 A, -40 N, -60 N, -60 A, ALPHA2 32-40, -60, ALPHA2 L 15-40, ALPHA2 L 20-45 N, ALPHA2 L 25-40, -60, ALPHA2 L 32-40, -60
3 punkty
e) MAGNA: 25-40, -60, -80, -100; 32-40, -60, 80, 100, -80 F, MAGNA 32-100 F, -120 F, 40-60 F, -80 F, -100 F, - 120 F, 50-60 F, -100 F, -120 F, 65-60 F, -120 F; MAGNA3: 32-120 F, 40-80 F, -100 F, - 120 F, -150 F, -180 F, 50-40 F, -60 F, -80 F, -100 F, - 120 F, -150 F, -180 F, 65-40 F, -60 F, -80 F, -100 F, - 120 F, -150 F; MAGNA3 (D) 80-40 F, -60 F, -80 F, 100 F, 120 F, MAGNA3 (D) 100-40 F, -60 F, -80 F, 100 F, 120 F
5 punktów
3. Konkurs realizowany jest dla pomp Grundfos sprzedawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie od 1 września 2012 roku do 31 października 2012 roku (termin dokonywania zgłoszeń).
4. Celem Konkursu jest intensyfikacja sprzedaży pomp ciepłowniczych Grundfos oraz premiowanie najlepszych instalatorów pomp Grundfos, jak i rozwój ich wiedzy o innowacyjnych technologiach i produktach firmy Grundfos
5. Organizator działa na zlecenie Grundfos Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie k/ Poznania , 61-081 Przeźmierowo, ul. Klonowa 23 , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Krajowym pod numerem KRS 0000029384, NIP 778-10-16-783, REGON 630249980
6. Przyrzekającym i przekazującym Nagrody w rozumieniu art. 919 k.c. jest Grundfos Pompy Sp. z o.o.

II. Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do instalatorów dokonujących zakupów i instalacji pomp Grundfos objętych Konkursem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa polskiego ).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani pracownicy innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz osoby niepełnoletnie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

III. Zasady Konkursu:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w dniach od 1 września 2012 r., od godziny 06:00:00 do 31 października 2012 r. do godziny 20:00:00 aktywnie kupować i instalować pompy ciepłownicze Grundfos objęte Konkursem,
b) w terminie od 1 września 2012 r. od godziny 06:00:00 zalogować się na stronie internetowej www.grundfos.pl poprzez wypełnienie formularza uczestnika Konkursu „Z naszymi pompami zajedziesz daleko-instalatorzy” oznaczonego słowem „INSTALATOR”. Każdy z Uczestników, który wypełni formularz Uczestnika Konkursu otrzyma login oraz indywidualne hasło dostępu do arkusza raportującego przebieg Konkursu,
c) potwierdzać zakup i instalowanie pomp ciepłowniczych Grundfos objętych Konkursem poprzez systematyczne wypełnianie arkusza instalowanych pomp znajdującego się na stronie internetowej www.grundfos.pl
d) Arkusz instalowanych pomp zawiera następujące niezbędne do skutecznego jego wypełnienia dane , potwierdzające zakup premiowany:
- Datę wystawienia faktury zakupu
- Symbole zakupionych i instalowanych pomp
- Ilości zakupionych i instalowanych pomp
- Numer faktury zakupu
e) wprowadzenie danych do arkusza instalowanych pomp może nastąpić tylko po fakcie zakupu pomp Grundfos objętych Konkursem
f) Arkusz instalowanych pomp powinien zawierać minimum jedno potwierdzenie zakupu premiowanego pomp ciepłowniczych Grundfos objętych Konkursem.
g) Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania kopii faktur potwierdzających transakcje zakupu w ramach Konkursu, i do ich okazania w przypadku gdy Organizator o to wystąpi ( do dnia 15 listopada 2012 roku ).
Aneks z dnia 08.10.2012 do Regulaminu konkursu: "Z naszymi pompami zajedziesz daleko - dystrybutorzy" Uczestnicy mogą wprowadzać faktury za miesiąc wrzesień do dnia 09.10.2012, natomiast za miesiąc październik do dnia 7.11.2012.
2. Uczestnik Konkursu może zdobywać dodatkowo jeden punkt za każde, trwające nie mniej niż pięć minut odwiedzenie strony internetowej „Grundfos Professional Ecademy”, z którą można się połączyć poprzez baner internetowy „Ecademy” , który umieszczony jest na głównej stronie internetowej Konkursu pod adresem www.jobdone.pl/jesien2012i/pl/ . Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość zdobycia w trakcie trwania Konkursu nie więcej niż dwudziestu dodatkowych punktów za odwiedzanie strony internetowej „Grundfos Professional Ecademy” poprzez stronę internetową Konkursu .
IV. Nagrody i sposób wyłaniania zwycięzców:
1. 10 ( dziesięciu ) Uczestników, którzy zbiorą największą liczbę punktów podczas I etapu Konkursu i potwierdzą ich zdobycie zgodnie z &III Regulaminu (pierwszy etap trwa od 1 września 2012 do 30 września 2012 r.), otrzymają nagrody w postaci przedpłaconych kart paliwowych, każda o wartości 500 zł.
2. 10 ( dziesięciu ) Uczestników, którzy zbiorą największą liczbę punktów podczas II etapu Konkursu i potwierdzą ich zdobycie zgodnie z &III Regulaminu (drugi etap trwa od 1 października 2012 do 31 października 2012 r.), otrzymają nagrody w postaci przedpłaconych kart paliwowych, każda o wartości 500 zł.
3. W przypadku większej ilości Uczestników kwalifikujących do przyznania Nagród zgodnie z pkt.1,2 & IV( czyli Uczestników posiadających taką samą ilość punktów zgromadzonych zgodnie z regulaminem Konkursu) o przyznaniu Nagrody zadecyduje czas , w którym dany Uczestnik zgromadził punkty – tzn. Nagrodę zagwarantuje sobie Uczestnik ,który zgromadził punkty w krótszym czasie
4. Wymienione w pkt. 1,2 &IV nagrody przesłane będą uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom Konkursu pocztą lub osobiście przez przedstawiciela firmy Grundfos, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów Konkursu.

V. Postanowienia końcowe:
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować na adres email: grundfos_i@jobdone.pl, , lecz nie później niż do 30 listopada 2012 roku.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora Konkursu pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach do wszystkich Uczestników Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo do nie zaakceptowania zmian w Regulaminie i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W tej sytuacji Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć Organizatorowi Konkursu stosowne pisemne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie jego trwania, o czym pisemnie powiadomi Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
5. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Konkursu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika Konkursu na osobę trzecią bez zgody Organizatora Konkursu
6. Organizator ani Grundfos Pompy Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności pocztę oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
7. Organizator ani Grundfos Pompy Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz odmowy wydania nagrody w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
9. Ze względu na charakter Konkursu regulacja wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych leży po stronie Uczestników Konkursu.
10. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 0048 830 28 56 w dni robocze w godzinach 10.00-14.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: grundfos_i@jobdone.pl.
11. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
12. Wszelkie spory i roszczenia związane z programem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.